ลงทะเบียน

Consulting Service

บริการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาบุคลากร

1. ที่ปรึกษารายเดือน (Monthly)

ตามวันและเวลาที่ตกลง

2. ที่ปรึกษารายโครงการ(Job by job)  

ตามขอบเขตงานที่ตกลง 

ขอบข่ายงานที่ให้บริการ

• การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Based) เพื่อการพัฒนาทรัพยาบุคคลและองค์กร 

• การจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ (Training Road Map & Individual Development Program)

• การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Path) 

เริ่มต้นที่

2,790 บาท/เดือน

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูล

ลงทะเบียน

บริการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรออนไลน์

Online Training

ทดสอบ วิเคราะห์ และระบุจุดที่ต้องการพัฒนาความรู้ขององค์กร และจัดสรรหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการเฉพาะทาง พร้อมรายงานการพัฒนาบุคลากร

เริ่มต้นที่

2,790 บาท/เดือน

หลักสูตร

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

• หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและการโค้ชทีมงานด้วยพลังเชิงบวก

• การจัดการและบริหารข้อมูลในองค์กรด้วยการสร้างระบบให้กับฐานข้อมูล

• การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

• การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

*สามารถออกแบบหลักสูตรใหม่เพื่อให้เข้ากับองค์กรได้ปลดล็อคศักยภาพที่มี 

ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และ การพัฒนาที่ตอบโจทย์

1. จัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Based)

การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Based) เพื่อการพัฒนาทรัพยาบุคคลและองค์กร โดยการทดสอบ วิเคราะห์ และระบุจุดที่ต้องการพัฒนาของธุรกิจโดยละเอียด


2. ออกแบบและจัดทำแผนพัฒนา (Training Road Map & Individual Development Program)

ออกแบบและจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร จัดสรรหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการเฉพาะทาง สามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเอง โดยการจัดเวลาเรียนเองผ่านระบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาการอบรมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำและให้คำปรึกษา

3. การประเมิน (Evaluation and feedback)

ติดตามการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ผ่านรายงานการพัฒนาประจำเดือน เพื่อให้เห็นความคืบหน้า และแจ้งผลสรุปในกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 


4. ให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรม Workshop (Personal Consultant and Workshop)

ให้คำปรึกษาส่วนตัวโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อตอบข้อสงสัยของผู้อบรม และจัดกิจกรรม workshop ภายในองค์กรเพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติกับหน้างานจริง

บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจ

ให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ 

เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึง ขนาดกลาง

" ที่ปรึกษาทางธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มต้น ในราคาที่จับต้องได้ "

บริการที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรออนไลน์

Consult & Online Training

เริ่มต้นที่

2,790 บาท/ท่าน

แพ็คเกจแนะนำ

ทดสอบ วิเคราะห์ และระบุจุดที่ต้องการพัฒนาความรู้ และจัดสรรหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการเฉพาะทาง พร้อมรายงานการพัฒนาบุคลากร

ฟรี! Session พิเศษกับผู้เชี่ยวชาญ ในการปรึกษา ขอคำแนะนำ

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามราคา

สอบถามรายละเอียด

Consulting Service

บริการที่ปรึกษา

1. ที่ปรึกษารายเดือน (Monthly)

ตามวันและเวลาที่ตกลง

2. ที่ปรึกษารายโครงการ (Job by job)  

ตามขอบเขตงานที่ตกลง 

ขอบข่ายงานที่ให้บริการ 

• การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Based) เพื่อการพัฒนาทรัพยาบุคคลและองค์กร

• การจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ (Training Road Map & Individual Development Program) 

เริ่มต้นที่

2,190 บาท/เดือน

ทดสอบ วิเคราะห์ และระบุจุดที่ต้องการพัฒนาความรู้ และจัดสรรหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการเฉพาะทาง พร้อมรายงานการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร

• หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและการโค้ชทีมงานด้วยพลังเชิงบวก

• การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

• การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Online Training

เริ่มต้นที่

2,790 บาท/หลักสูตร

บริการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรออนไลน์

หลักสูตร

ยังมีหลักสูตรอีกมากมาย คลิก!

ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร

สอบถามรายละเอียด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามราคา

บริการที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรออนไลน์ (สำหรับองค์กร)

Consult & Online Training for Enterprise

ทดสอบ วิเคราะห์ และระบุจุดที่ต้องการพัฒนาความรู้ขององค์กร และจัดสรรหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการเฉพาะทาง พร้อมรายงานการพัฒนาบุคลากร

ฟรี! Session พิเศษกับผู้เชี่ยวชาญ ในการปรึกษา ขอคำแนะนำ

บริการที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรออนไลน์

Consult & Online Training

เริ่มต้นที่

5,190 บาท/ 2 บัญชี

แพ็คเกจแนะนำ

รายงานการพัฒนาประจำเดือน (Monthly Report)

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการพัฒนาธุรกิจและบุคลากร (Personal Consultant)

เข้ารับการอบรม ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะบุคคล (Tailored Curriculum)  

รับคำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Based)  

ออกแบบและจัดทำแผนพัฒนา (Development Program)  

Consulting Service

บริการที่ปรึกษา

ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รับคำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร 

  • สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล

  • วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งทางธุรกิจ

  • นำเสนอแผนการพัฒนา พร้อมวิธีการพัฒนา

Online Training

เริ่มต้นที่

2,990 บาท/บัญชี

บริการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรออนไลน์

การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Based)  

ออกแบบและจัดทำแผนพัฒนา (Development Program)  

รับคำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร 

เข้ารับการอบรม ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะบุคคล (Tailored Curriculum)  

ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร

บริการที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร (สำหรับองค์กร)

Consult & Online Training for Enterprise

เวิร์กช็อปกลุ่มภายในองค์กร (Mini workshop)

รับคำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Based)  

ออกแบบและจัดทำแผนพัฒนา (Development Program)  

เข้ารับการอบรม ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะบุคคล (Tailored Curriculum)  

รายงานการพัฒนาประจำเดือน (Monthly Report)

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการพัฒนาธุรกิจและบุคลากร (Personal Consultant)

ระบบรายงานประเมินผล (Performance Report System )

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

หลักสูตร
ลงทะเบียน

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต 3047 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-12.00 / 13.00-18.00)

บริษัท เอดูมอล ไทยแลนด์ จำกัด

ให้คำปรึกษาฟรี
FAQ
ติดด่อเรา
หลักสูตร
ค่าบริการ
เกี่ยวกับเรา

" ทรัพยากรมนุษย์ คือ ขุมพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ "

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน